Tc Kimlik No Algoritması, SQL, PL SQL, Oracle

Meslek hayatımın başından bugüne 3-4 kez kimlik numarası doğrulama algoritmasını yazdım sanırım. Her seferinde google’da ararım bir türlü ulaşamadım. Bu kadar sık kullanılan bir şey nedense hiç paylaşılmamış. Ya da ben bulamadım ne yapalım ? : )

O zaman buyursunlar efendim. Şu şurada dursun köşemizde; Sql ile Tc Kimlik No Algoritması doğrulama.

Alternatiflerini her daim bulabilirsiniz. Benim tercihim tek bir sql ile fonksiyon kullanmadan performanslı bir sorgulama yapmak. Oysa ki algoritma tek bir sql ile çekilebilecek kadar basit. Gözden kaçırdığım bir kısım varsa uyarırsanız düzenleyebiliriz.

 1. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları 0 (Sıfır) ile başlayamaz,
 2. 11 haneden oluşur.
 3. Tamamı rakamdan oluşmaktadır.
 4. Son hanesi çifttir.
 5. İlk 10 hanenin ona bölümü 11. basamağı vermektedir.
 6. Birinci, üçüncü, beşinci, yedinci ve dokuzuncu hanelerin toplamının 7 ile çarpımından, ikinci,dördüncü,altıncı ve sekizinci hanenin çıkarılmasının ona bölümü 11. haneyi vermektedir.

SELECT MERNIS,
CASE WHEN SUBSTR(TRIM(MERNIS),1,1)<>'0' AND LENGTH(TRIM(MERNIS))=11 THEN
CASE WHEN REGEXP_LIKE(SUBSTR(TRIM(MERNIS),1,11),'^[[:digit:]]+$' ) THEN
CASE WHEN MOD(SUBSTR(TRIM(MERNIS),11,1),2) = 0 THEN
CASE WHEN MOD(SUBSTR(TRIM(MERNIS),1,1)+SUBSTR(TRIM(MERNIS),2,1)+SUBSTR(TRIM(MERNIS),3,1)+SUBSTR(TRIM(MERNIS),4,1)+SUBSTR(TRIM(MERNIS),5,1)
+SUBSTR(TRIM(MERNIS),6,1)+SUBSTR(TRIM(MERNIS),7,1)+SUBSTR(TRIM(MERNIS),8,1)+SUBSTR(TRIM(MERNIS),9,1)+SUBSTR(TRIM(MERNIS),10,1),10) = SUBSTR(TRIM(MERNIS),11,1) THEN
CASE WHEN mod(((SUBSTR(TRIM(MERNIS),1,1)+SUBSTR(TRIM(MERNIS),3,1)+SUBSTR(TRIM(MERNIS),5,1)+SUBSTR(TRIM(MERNIS),7,1)+SUBSTR(TRIM(MERNIS),9,1))*7
-(SUBSTR(TRIM(MERNIS),2,1)+SUBSTR(TRIM(MERNIS),4,1)+SUBSTR(TRIM(MERNIS),6,1)+SUBSTR(TRIM(MERNIS),8,1))),10) = SUBSTR(TRIM(MERNIS),10,1) THEN
'1'
ELSE '0' END
ELSE '0' END
ELSE '0' END
ELSE '0' END
ELSE '0' --
END UYGUN_MU
FROM (
SELECT '11111111111' MERNIS FROM DUAL UNION ALL
SELECT '1111111111' MERNIS FROM DUAL UNION ALL
SELECT '22222222222' MERNIS FROM DUAL UNION ALL
SELECT '2222222222' MERNIS FROM DUAL UNION ALL
SELECT '6513215411' MERNIS FROM DUAL UNION ALL
SELECT 'Y6985465111' MERNIS FROM DUAL UNION ALL
SELECT '98461684765' MERNIS FROM DUAL UNION ALL
SELECT '0' MERNIS FROM DUAL UNION ALL
SELECT '0 0 0 0' MERNIS FROM DUAL UNION ALL
SELECT '3 3 724169432 ' MERNIS FROM DUAL UNION ALL
SELECT 'X9846518946' MERNIS FROM DUAL UNION ALL
SELECT '98518A94987' MERNIS FROM DUAL UNION ALL
SELECT '98 518A94987 351 ' MERNIS FROM DUAL UNION ALL
SELECT '98518AAA987984561984' MERNIS FROM DUAL
) KIMLIK

Authentication of Turkish Identity Number Algorithm


Excelde Karakteri Sayıya Çevirme – Excel Convert String to Number – VALUE , TRIM, CLEAN, SUBSTITUTE Methods

Bu Burada dursun köşesindeyiz yine,

Excel sayfasında toplam alamadığınız hücreler mi var ?
Aslında bu hücreler rakamların bulunduğu karakter ifadelerdir. Eğer o hücrede sadece sayı olması konusundan eminseniz. Yazının sonundaki fonksiyonu alıp direk kullanabilirsiniz. Yaptığımız işlemler ise aşağıdaki gibidir.

* SUBSTITUTE fonksiyonu ile hücredeki boşluk karakterlerini siliyoruz.

=SUBSTITUTE(A1,CHAR(160)," ")

* Clean fonksiyonu ile yazdırılamayan(non-printable) karakterleri siliyoruz.

=CLEAN(SUBSTITUTE(A1,CHAR(160)," "))

* Trim Fonksiyonu ile sağ ve sol boşlukları siliyoruz. Aslında SUBSTITUTEten sonra ihtiyacımız olmaması gerek ancak kullansakta problem olmayacaktır.

=TRIM(CLEAN(SUBSTITUTE(A1,CHAR(160)," ")))

* Son olarak hala karakter olarak tutulan değerleri VALUE fonksiyonu ile sayı değerlerine çeviriyoruz.

=VALUE(TRIM(CLEAN(SUBSTITUTE(A1,CHAR(160)," "))))

Teşekkürler


Bir kolondaki ilk sayıyı bulma – Finding first numeric char in column – ORACLE

Selamlar,

Bu burda dursun köşesinde bir kolondaki ya da bir string ifadedeki ilk nümeric karakteri bulmaya yarayan kod parçacağı aşağıdaki gibidir. Tabi burada ilk sayısal karakteri bulmak için bir çok method mevcut. Küçük şirin : ) fonksiyoncuklar yazarakta buna ulaşabilirsiniz ancak bir sql sorgusunda nasıl elde ederim derseniz. REGEXP_INSRT fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Sorgudaki ikinci kolon da da bulduğumuz ilk sayısal ifadeden itibaren kolondaki değerleri alıyoruz.

SELECT tablo.kolon ORIGINAL_VALUE,
REGEXP_INSTR(tablo.kolon, '[0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0]', 1, 1, 0, 'i',0) as "FIRST_NUMERIC_INDEX",--First Numeric Character Index
CASE WHEN REGEXP_INSTR(tablo.kolon, '[0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0]', 1, 1, 0, 'i',0)> 0 THEN
SUBSTR(tablo.kolon,REGEXP_INSTR(tablo.kolon, '[0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0]', 1, 1, 0, 'i',0))--BEGIN TO SUBSTR WITH FIRST NUMERIC
ELSE 'THERE IS NO NUMERIC'
end RESULT
FROM
(select 'aaaa' kolon from dual union all
select 'aaa1' kolon from dual union all
select 'aa1a' kolon from dual union all
select 'a1aa' kolon from dual union all
select '1' kolon from dual union all
select '' kolon from dual union all
select '1aaaa' kolon from dual
) tablo

Sevgiler, Saygılar


Oracle Versiyonum kaç bit ? – Check if Oracle client 32 bit or 64 bit?

Aslında kurulumu sen yaptıysan sıkıntı yok ama kurumsal bir firmada kurulum için talep açtıysan kurulumun kaç bit yapıldığını öğrenmek isteyebilirsin.

Bir kaç yolu var ancak en basiti ;

Oracle kurulumunun yapıldığı oracle home klasörüne bakmak gerekir.
Benim bilgisayarımda ;
C:\Oracle\Client\product\11.2.0\client_1\inventory\ContentsXML
Klasörü altındaki “comps.xml” dosyasının içinde “PLAT=” sözcüğünü aratarak. Platform bilgisini öğrenebilirsiniz.

Oracle bit version

 

Saygılar, sevgiler


BULK Insert Script Generator – Bulk Insert scripti oluşturmak

Merhaba,

Özellikle veri ambarı ve/veya raporlama sistemlerinde çalışıyorsanız bazı zamanlarda aynı tablonun tüm veya bir kısım datasını bir kenara aktarmak isteyebilirsiniz. Bu durumda da ;

insert /*+ append */ into      HR.sample_table
(
p_emp_id,
p_start_date,
p_end_date,
p_job_id,
p_department_id
)
select * from  hr.departments where department_id < 200

yöntemi ile dataları aktarmak çok uzun sürebilir. Hatta db de memory hatası verebilir.

Bunun yerine Bulk insert işlemi ile veritabanına fazla yük bindirmeden fazla archive log üretmeden verinizi aktarabilirsiniz.

Aşağıda paylaştığım script benim iş yerinde sık sık kullandığım bir scripttir.

Kaynak olarak hangi tabloyu kullanacağınızı ve hedef olarak ta hangi tabloya verileri atacağınızı bildirmeniz yeterli.

Sonra prosedürü çalıştırdığınızda size bir script oluşturacak. Bu scripti kullanımınıza uygun düzenleyerek çalıştırabilirsiniz.

Sormak istediğiniz sorular varsa yorum olarak iletebilirsiniz.

Scripti Çalıştırmak için ;

BEGIN
BULK_INSERT_SCRIPT('kaynak_schema','kaynak_tablo','hedef_schema','hedef_tablo');
END;

Prosedür ;

CREATE OR REPLACE PROCEDURE BULK_INSERT_SCRIPT(
                       V_SOURCE_SCHEMA VARCHAR2,
                       V_SOURCE_TABLE VARCHAR2,
                       V_TARGET_SCHEMA VARCHAR2:=USER,
                       V_TARGET_TABLE_P VARCHAR2:=NULL
                       ) 
/*
 Ali YILDIZ - Fikir Defteri - www.yildizali.com 26/11/2015
 Kaynak tablodan Şemanız altında ya da belirtilen tabloya bulk insert scriptini hazırlamaktadır. 
*/
AS
 V_TARGET_TABLE VARCHAR2(100);
 V_SCR_SQL VARCHAR2(4000);
 V_SCR_CREATE VARCHAR2(4000);
 V_SCR_TIP VARCHAR2(4000);
 V_SCR_TIP_DATA_TYPE VARCHAR2(20);
BEGIN
 
IF V_TARGET_TABLE_P IS NULL THEN
 V_TARGET_TABLE := V_SOURCE_TABLE;
 ELSE 
 V_TARGET_TABLE := V_TARGET_TABLE_P;
 END IF;
 
 FOR RW IN (SELECT *
        FROM ALL_TAB_COLUMNS
       WHERE OWNER = V_SOURCE_SCHEMA
        AND TABLE_NAME = V_SOURCE_TABLE
       ORDER BY COLUMN_ID) LOOP
 
  SELECT DECODE(RW.DATA_TYPE, 'VARCHAR2', RW.DATA_TYPE || '(' || RW.DATA_LENGTH || ')', RW.DATA_TYPE) || ','||CHR(13)
  INTO V_SCR_TIP_DATA_TYPE
  FROM DUAL;
 
  V_SCR_TIP := V_SCR_TIP || RW.COLUMN_NAME || ' ' || V_SCR_TIP_DATA_TYPE;
 END LOOP;
 
 V_SCR_TIP := SUBSTR(V_SCR_TIP,1,LENGTH(V_SCR_TIP)-2)||CHR(13)||');';
 
 V_SCR_CREATE := 'CREATE TABLE '||USER||'.BLK_'||V_TARGET_TABLE||CHR(13)||
 '--TABLESPACE VEX '||CHR(13)||
 'AS'||CHR(13)||
 'SELECT * FROM '||V_SOURCE_SCHEMA||'.'||V_SOURCE_TABLE|| ' WHERE ROWNUM<1;'||CHR(13)||CHR(13);
 
 
 V_SCR_SQL := V_SCR_CREATE||
 'DECLARE'||CHR(13)||
 'TYPE TIP IS RECORD( ' ||CHR(13)||
 V_SCR_TIP||CHR(13)||CHR(13)||CHR(13)||
 'TYPE ARR IS TABLE OF TIP INDEX BY BINARY_INTEGER;
 L_DATA ARR;'||CHR(13)||CHR(13)||
 'CURSOR C1 IS'||CHR(13)||
 'SELECT * FROM '||V_SOURCE_SCHEMA||'.'||V_SOURCE_TABLE||CHR(13)||
 '--WHERE '||CHR(13)||
 ';'||CHR(13)||
 'BEGIN'||CHR(13)||
 ' OPEN C1;'||CHR(13)||
 ' LOOP'||CHR(13)||
 '  FETCH C1 BULK COLLECT'||CHR(13)||
 '   INTO L_DATA LIMIT 50000;'||CHR(13)||
 '  FORALL I IN 1 .. L_DATA.COUNT'||CHR(13)||
 '   INSERT INTO '||V_TARGET_SCHEMA||'.BLK_'||V_TARGET_TABLE|| ' VALUES L_DATA (I);'||CHR(13)||
 '  COMMIT;'||CHR(13)||
 '  EXIT WHEN C1%NOTFOUND;'||CHR(13)||
 ' END LOOP;'||CHR(13)||
 ' CLOSE C1;'||CHR(13)||
 'END;'||CHR(13);
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(V_SCR_SQL);
END;

Oracle PL/SQL Ay Sonlarını Hesaplama

Veri ambarı sistemlerinde çokça kullanılan bir metod olarak, aşağıdaki gibi bir tabloda tarihlerinizi tutuyor olduğunuzu varsayalım.

CREATE TABLE TARIH
 (
 GUN  DATE
 )
ay_sonlari.png

Tarih_Tablosu

Bu tabloda ayın son gununu eofmonth diye bir kolonda tutmak yerine belirtilen tarihler arasında kalan ayların ay sonları şu şekilde hesaplanır.

select distinct last_day(to_date('01/'||to_char(gun,'MM/YYYY'),'DD/MM/YYYY')) ay_sonlari
from TARIH
where gun between to_date('01/01'||to_char(sysdate,'YYYY'),'DD/MM/YYYY') and sysdate

Nerede lazım olur ? Veri ambarına her gün mizan datası aktarılıyor ve siz her ay sonunda son aktarılan mizan datasını bulmak istiyor olabilirsiniz.

select max(etl_date) etl_date,mizan_date from DWH_TBL_MIZAN
where mizan_date in (
select distinct last_day(to_date('01/'||to_char(gun,'MM/YYYY'),'DD/MM/YYYY')) ay_sonlari from DWH_TARIH
where gun between to_date('01/01'||to_char(sysdate,'YYYY'),'DD/MM/YYYY') and sysdate
)
group by mizan_date

Duacı

3 gündüz bekledi karanlıkta duacı
Belki gerek kalbindeki bu sancı
Kargalar unutmaz soylu ağacı
Öldürmek gerek seni duacı

Dürüstlüğün şairi bugün yalancı
Kahpe köpek bu gece de çıkarcı
Yatağında ölmek yok duacı
Savaşmadan gitmek yok duacı

Lanetlerin şafağında ölüm sarnıcı
Beşik gibi sallanır cansız duacı
Gece olmaz bugün saat inatçı
Kahrolası güneşle barışmaz duacı

 

29/11/2014 Gecenin Gözyaşları


LakLak News – Arkadaşlarınla Haber Oku

Bloğun ilk yazısı bir IOS uygulaması olan Laklak News  ;

Çok başarılı , kullanıcı dostu bir arayüzü var,

Login kısmında Facebook login özelliği aktif ve bu özellik size ilerde çok güzel şeyler sunacak ; ) Birazdan anlatıcam…

IMG_0706

LakLak_Haber

Uygulamaya ilk girişinizde sizden hangi kategorilerde ve hangi kaynaklardan haberler almak istediğinizi seçmenizi istiyor;

 

Seçiminizi yaptıktan sonra haberleriniz akmaya başlıyor , Acayip hızlı olması da cabası ,

Sonrasında Kategorileriniz Sayfa sayfa tablar halinde ilerliyor ,

 

Bu tabların arasında gezinip hızlı bir göz atabilirsiniz,

Evvet şimdi en bomba özelliğe Gelelim ,

Arkadaşlarınızın okuduğu haberler de Friends Reading Tabında ilk tab ;

Hani facebook login oldunuz ya işte ordaki arkadaşlarınızın ilgisini çeken haberleri görebilirsiniz,

Panik Yok Panik Yok okuduğunuz haberin hemen üstünde bu haberi okuduğumu gizle seçeneği mevcut : ) Devam edelim

IMG_0710

LakLakHaber2

İkinci Bomba Özellik ,

Bu haber hakkında arkadaşlarınızla hemen muhabbete başlıyabiliyorsunuz ; )

 

 


Yeni Sezonda Blogda Neler Olacak

Baya bir zamandır ara verdim blog yazmaya ve hatta sitem uzun süredir kapalıydı.
Sunucu desteği aldığımız medyadizayn denen şirket bir gün ortadan kaybolunca bizim tüm siteler kapandı.

Yeni bir başlangıç yaptık. Yeni anlatacaklarım var ;

Hayatımda Olan Biten,

Girişimler,

İş Hayatı

Veri Ambarı

SAP Data Services

Oracle

Pl SQL

vs vs anlatacaklar baya doldu hani…

Yavaş yavaş hepsi gelecek ; ) Şu sitenin temasını da bi oturtabilirsem : )


Şiirler Nerede

Şiirler yavaş yavaş buraya da gelecek, Ancak o güne kadar ;

 

Yalnızlar Şehri- Şehri Hüzün e alalım sizleri ; http://sehrihuzun.blogspot.com.tr/

Burası Şehr-i Hüzün.
“Burası yüreğini Hüznün kara yeline kaptırmış
Ayrılığı en acı haliyle yaşamış olanların şehri.
Yağmurun gözyaşlarından oluştuğu,
Gök gürültüsünün hıçkırıklarla coştuğu,
yıldırımların yeni ayrılıkların habercisi olduğu bir şehir.
HER İNSANIN BİR HİKAYESİ,
HER HİKAYENİN BİR ŞİİRİ VARDIR…”

 

 


Pages:12